For oss er det viktig å se på regnvann som en ressurs som bør gjenbrukes. Vi skaper gode løsninger for overvannshåndtering av regnvannet. Ved å tilrettelegge for at vannet kan renne naturlig gjennom byen i åpne dammer skaper vi vakre uterom, samtidig som faren for flom minsker.

Åpne dammer og vannspeil gir området et vakkert uttrykk, samtidig som det kan bidra til god overvannshåndtering. Ved nye boligprosjekter kan det tilrettelegges for at takvann fra boliger i nærheten samles opp i dammene.

Sirkulær disponering av regnvann - Regnhøsting

Regnhøsting er en praksis som innebærer innsamling og lagring av regnvann for gjenbruk til ulike formål. Dette kan omfatte alt fra vanning av planter og hagearbeid til toalettskylling og bilvask. Ved å samle opp og bruke regnvann som ellers ville blitt bortledet, kan vi optimalisere bruken av ressurser og unngå sløsing av renset drikkevann til formål som bilvask, toalettskylling, vanning av planter og lignende. På denne måten kan regnhøsting betraktes som en form for sirkulær disponering av regnvann. I stedet for å sløse bort allerede renset drikkevann på å vaske biler og vanne planter, kan vi heller bruke regnvann som er tilgjengelig gratis.

Det er flere fordeler med å implementere regnhøsting som en del av hagearbeidet og annen virksomhet. Ved å bruke regnvann til hagearbeid, rengjøring og andre ikke-drikkevannsformål, kan du redusere behovet for å bruke ferskvann fra vannforsyningssystemet. Dette kan bidra til å redusere belastningen på vannforsyningssystemet, og kan spare vann i perioder med tørke. Videre kan regnvannet som brukes til vanning være mer gunstig for planter og hagearbeidet generelt, ettersom det inneholder naturlige mineraler som er viktig for sunn plantevekst. Regnhøsting kan også bidra til å redusere oversvømmelser og avrenning, og dermed bidra til å beskytte lokalt vannmiljø og vassdrag.

For å sikre at grøntområder mottar tilstrekkelig rent vann er det nødvendig å benytte takvann. Takvannet er ikke utsatt for forurensning i kontakt med bakken under nedbør, og er derfor en egnet kilde for vanning av grøntområder. Ved høsting av overflatevann fra offentlige plasser og veier, bør det vurderes å lede dette til regnbed eller permeable dekker for å rense avrenningen. På denne måten bidrar vi til at det vannet som renner ut i havet er renset på veien. Det bidrar også til at et allerede overbelastet overvannsnett ikke belastes ytterligere.