Ved overvannsinfiltrasjon filtreres overvannet gjennom jorden og videre til grunnvannet.

Fordrøyningsmagasin

Et fordrøyningsmagasin samler opp regnvann, og holder vannet tilbake før det trygt slippes kontrollert ut i små mengder.

Permeable dekker

Permeable dekker lar vannet renne mellom steinene og ned i det permeable underlaget. Dette er et godt valg med tanke på overvannshåndtering, fordi vannet renner inn i underlaget til dekket. Derfra infiltreres det inn i grunnen, til regnvannsavløp eller grøfter.

Stabilisert grus

Stabilisert grus fra Hansegrand er laget av naturlige materialer. Dette er et miljøvennlig alternativ til asfalt fordi det er mer varig enn grus og har redusert behov for vedlikehold. Grusen er i tillegg permeabel, og gir lite avrenning. Uttrykket er veldig likt «vanlig» grus.