Opprustingen av Kong Oscarsgate startet sommeren 2016, og er en del av Bergensprogrammet som er et samarbeid mellom Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune og Statens Vegvesen. Hylland AS er hovedentreprenør og Anleggsgartnermester Wikholm AS er underentreprenør ved prosjektet.

Kong Oscars gate er en av Bergens eldste gater. I opprustingsarbeidet legges det vekt på å ta vare på de historiske sporene i gaten, og det er blant annet begrensinger på hvor dypt i grunnen det kan graves. Det er også en utfordring at gaten delvis er åpen for fotgjengere i anleggsperioden, og vi tilpasser arbeidet til bedriftene i området i så stor grad det lar seg gjøre. Kong Oscars gate er del av traseen som skal benyttes til sykkel-VM i september 2017, noe som også påvirker prosjektets fremdriftsplan.

Prosjektet strekker seg fra Vetrlidsallmenningen til Nygaten, og skal gjennomføres i flere faser. Kjøremønsteret vil derfor endres underveis, og for å redusere gjennomgangstrafikken er venstresving fra Vetrlidsallmenningen inn i Kong Oscars gate stengt. Dette er også planlagt som en permanent løsning når prosjektet er ferdigstilt.

Det er mye arbeid som skal gjøres i grunnen før gaten er klar for steinlegging. Graveklubben som er et samarbeid mellom VA-etaten, Telenor og BKK holder på å utbedre store deler av ledningsnettet i grunnen. I tillegg skal det etableres bossnett i deler av gaten, og nytt system for håndtering av overvann.

Hele gaten skal få nytt veidekke, bredere fortau og bli mer tilgjengelig for fotgjengere. Vi legger storgatestein i kjørebanen, og skifer på fortausarealet mot vest. I overgangen mellom skifer og storgatestein har vi satt kantstein som er gjenbruk av gamle steiner. På østsiden av gaten legger vi 15cm tykke granittheller, og her vil overgangen til kjørebanen være kantløs.

Gaten skal utformes basert på ideen om “shared space” som er en metode for å planlegge trafikkarealer hvor man har et delt gaterom for alle trafikanter uten de vante skillene mellom fotgjengere og biltrafikk. Et slikt samspill mellom de ulike trafikantgruppene forutsetter lav fartsgrense, og i Kong Oscarsgate vil den bli satt til 30 km/t. Dette vil være det første prosjektet i Bergen som bruker “shared space”.

“Grunntanken er å planlegge gatene og plassene uten reguleringer, skilter og separering av de ulike trafikantgruppene i tid og rom. I stedet er det trafikantene som selv gjennom øyekontakt, skal få til et godt samspill. Metoden setter menneskene i sentrum og har som mål å skape plasser som er estetisk godt utformet og som egner seg både til opphold, handel og samtidig å forflytte seg gjennom” (Statens Vegvesen, 2008).

Kilde: Teksten er basert på informasjonsbrosjyre om prosjektet fra Bergen Kommune og Statens Vegvesens rapport om “Erfaringer med ”shared space” ved kryssutforming” fra 2008.

  • Oppstart: January 2017
  • Ferdigstilt: September 2018
  • Sted: Bergen Sentrum, Bergen
  • Byggherre: Statens Vegvesen