BUSP er det nye barne- og ungdomssykehuset ved Haukeland.

Vi startet arbeidet ved det nye barnesykehuset i september 2015. I første del av prosjektet konsentrerte vi oss om området sør for bygget.

Her har vi bygget en trapp med trinn i granitt som går fra Haukelandsbakken ved Ulriksbanen og ned til Haukeland sykehus. Den har 80m langt trappeløp og 6 avsatser. Langs trappen går en tosidig natursteinsmur.

Vi har brukt Oppdalsstein til all muring, og totalt har vi murt ca 700 m2 med forblendingsmurer og tosidige murer.

Videre har vi opparbeidet diverse takhager med skiferbelegg og vegetasjon. Takhagene er på flere nivåer og ligger mellom de ulike bygningsdelene. Derfor har det vært en utfordring med tilgang til de ulike hagene, og inntranspotering av masser har foregått med mobilkran.

Til sammen har vi lagt ca 2000m2 skiferbelegg.

Det er 3 store takhager som har ulike tema; fjellhagen, myrhagen og skoghagen. Disse har ulik utforming og vegetasjon som passer til temaet. Prosjektet ble overlevert 14. desember 2016.

  • Oppstart: September 2015
  • Ferdigstilt: December 2016
  • Sted: Haukeland, Bergen
  • Byggherre: Helse Bergen