Miljødirektoratet definerer sirkulærøkonomi på denne måten:

«I en sirkulær økonomi må produktene vare så lenge som mulig, repareres, oppgraderes og brukes om igjen. Når produktene ikke kan brukes om igjen i sin opprinnelige form, kan avfallet materialgjenvinnes og brukes som råvarer inn i ny produksjon. Ved å bruke produkter og avfall om igjen, utnyttes de samme ressursene flere ganger og minst mulig går tapt».

Hvorfor er sirkulær økonomi viktig?

For å nå FNs bærekraftsmål om å stoppe klimaendringene innen 2030 og bli et lavutslippssamfunn er sirkulær økonomi en viktig faktor. En mer effektiv bruk av ressurser vil bidra til å redusere klimagassutslipp, og videre redusere forurensningsbelastningen. Dette vil igjen bremse tapet av naturmangfold. Overgangen til en sirkulær økonomi kan også bidra til nye grønne arbeidsplasser. Verdens befolkning øker kraftig, og befolkningsveksten fører til økt press på naturressursene. Dersom vi fortsetter det høye forbruket vi har i dag, vil vi i fremtiden oppleve ressursknapphet på flere materialer. Det er avgjørende at vi fokuserer på å ivareta kvaliteten og bruksverdien av produkter i omløp så lenge som mulig, og på den måten sikre tilgangen på ressurser. Med en sirkulær økonomi kan vi utnytte ressursene på best mulig måte, og dermed sørge for bærekraft og verdiskaping på lang sikt.

Er du interessert i å lese mer om sirkulær økonomi? Vi anbefaler denne artikkelen fra Energi og klima.

Sirkulær økonomi i anleggsgartnerfaget – våre tiltak

I anleggsgartnerfaget jobber vi mot mer gjenbruk av materialer. Dette med bakgrunn i FNs bærekraftsmål nr. 12: «Sikre bærekraftig forbruks- og produksjonsmønstre». Vi har særlig fokus på punkt 12.5 - Innen 2030 redusere avfallsmengden betydelig gjennom forebygging, reduksjon, materialgjenvinning og ombruk.

Noen av tiltakene vi jobber med:

  • Ved restaurering oppfordrer vi oppdragsgivere til å gjenbruke så mye materialer som mulig.
  • Vi gjenbruker brostein i prosjekter hvor man ønsker å få frem et historisk preg.
  • Overskuddsmateriell fra prosjektene prøver vi i størst mulig grad å benytte andre steder, for å unngå at dette blir avfall.
  • Vi benytter varer med kort transportvei der det er mulig.
  • Trær som felles benyttes i stor grad til ved.
  • Grøntavfall varmkomposteres, og blir ny ressurs som jord.
  • Ved kontorlokalene har vi en vanntank som samler opp regnvann fra taket. Vannet brukes til bilvask, til kostebil, og til toalettene i bygget.
  • Vi har finansiert og satt opp Gullars, en kompostcontainer som omgjør matavfall til jord. Beboere i nærområdet kan levere matavfallet sitt i containeren, og hente næringsrik kompostjord som kan brukes til egen hage eller balkong. Ordningen styres av Dyrkbart AS.

Loopfront

NAML har inngått et samarbeid med Loopfront, hvor fokuset er å tilrettelegge for ombruk av ressurser blant medlemmene. Loopfront er en digital plattform som legger til rette for ombruk av materialer og masser. Målet med ordningen er å beholde materialenes funksjon og verdi i et kretsløp så lenge som mulig. Ved å dele overskuddsmaterialer kan vi begrense behovet for å utvinne nye råvarer eller bruke energi på materialgjenvinning.

Du kan lese mer om samarbeidet mellom NAML og Loopfront her.