Klimapartnere

Klimapartnere jobber sammen for mange av FNs bærekraftsmål, med hovedvekt på å stoppe klimaendringene og samarbeide for å nå målene.

Loopfront

Loopfront er en digital plattform som legger til rette for ombruk av materialer og masser.

Klimapartnere

I 2021 signerte vi kontrakt med Klimapartnere Vestland. Dette er et viktig partnerskap for grønn næringsutvikling, med mål om å bli fossilfri og kutte direkte utslipp innen 2030. Gjennom partneravtalen forplikter vi til å forankre klimaarbeidet i toppledelsen, arbeide systematisk med miljøstyring, oppnå miljøsertifisering og gjennomføre årlig klimaregnskap.

Klimapartnere jobber sammen for mange av FNs bærekraftsmål, med hovedvekt på å stoppe klimaendringene og samarbeide for å nå målene. Gjennom Klimapartnere samarbeider vi på tvers av sektorer og fag, deler kunnskap og finner fremtidsrettede løsninger for grønn næringsutvikling og klimagassreduksjon. Anders Garnes, daglig leder hos Anleggsgartnermester Wikholm AS, uttalte i et intervju med NAML (Norske anleggsgartnere – miljø og landskapsentreprenører):

«Den felles målsetningen vår her i vest er at vi skal bli verdens grønneste region. For å oppnå dette kan vi ikke jobbe stykkevis og delt. Vi trenger å møtes, snakke sammen og utveksle ideer. Det oppnår vi gjennom Klimapartnere Vestland.»

Loopfront

NAML (Norske anleggsgartnere – miljø og landskapsentreprenører) har inngått et samarbeid med Loopfront, hvor fokuset er å tilrettelegge for ombruk blant medlemmene.

Loopfront er en digital plattform som legger til rette for ombruk av materialer og masser. Målet med ordningen er å beholde materialenes funksjon og verdi i et kretsløp så lenge som mulig. Ved å dele på materialer kan vi begrense behovet for å utvinne nye råvarer eller bruke energi på materialgjenvinning.

Du kan lese mer om samarbeidet mellom NAML og Loopfront her.