Blågrønne løsninger

Med blågrønne løsninger bruker vi naturens prosesser for å håndtere regn og overvann.

Grønne tak

Grønne tak absorberer regnvann, ved at underlaget til vegetasjonen suger opp vannet, og sakte slipper det tilbake i sirkulasjon.

Urban fortetting, klimaendringer og økende tilfeller av styrtregn gjør byer mer utsatt for overvann og i verste fall oversvømmelser. Styrtregn fører til store vannmasser på kort tid, noe som vil by på store utfordringer og problemer med overvann. Dagens overvannsystemer klarer ikke å håndtere belastningene som oppstår som følge av økt boligbygging og tetting av flater. Vannet renner av på overflaten, takene tar ikke unna vannmassene, og avløpssystemene er underdimensjonert og har ikke alene kapasitet til å håndtere vannet. For å unngå store skader som følge av vannet må vi finne nye, blågrønne løsninger.

Blågrønne løsninger

Med blågrønne løsninger bruker vi naturens prosesser for å håndtere regn og overvann. Ved å ta i bruk løsninger hvor vannet i stor grad håndteres åpent blir vannet en ressurs i landskapet. Eksempel på blågrønne løsninger er grønne flater og tak, regnbed, åpne vannveier, lommevåtmarker, vadier og fordrøyningsmagasiner. Blågrønne løsninger er basert på at overvannet fordampes, infiltreres og fordrøyes. På denne måten unngås i større grad problemer med overvann, og vi får en helhetlig vannhåndtering. Lokal overvannshåndtering kan benyttes i private hager, langs veier, på torg, i parker og på tak. I tillegg til håndtering av vannet, byr blågrønne løsninger også på positive effekter som økt vegetasjon, biomangfold og sosial rekreasjon.

Grønne tak

Grønne tak er blitt en utbredt løsning for overvannshåndtering. Det er mange fordeler ved å anlegge grønne tak:

Overvannshåndtering

Grønne tak absorberer regnvann, ved at underlaget til vegetasjonen suger opp vannet, og sakte slipper det tilbake i sirkulasjon. Vegetasjonen benytter vannet sakte i sin prosess. Dette kan redusere flom og overvann, og takene kan avlaste avløpsnettet ved kraftige regnskyll – som preger norske værforhold oftere enn før.

Bedre klima

 • Vegetasjonen binder opp og filtrerer bort svevestøv og CO2, og bidrar til friskere lunger i urbane strøk.
 • Taket blir en leveplass for planter, insekter og dyr, og øker områdets biologiske mangfold.
 • Motvirker «varmeøy»-effekten, ved å redusere økt temperaturstigning i byene.

Effektiv arealutnyttelse

Ved bruk av grønne tak får man ekstra areal for produksjon av nytteplanter, som grønnsaker og urter.

Grønn estetikk

 • Grønne tak gir et estetisk bybilde med myke kontraster til harde materialer.
 • Takhager gir rom for rekreasjon for mennesker.

Energisparing

 • Fordampingen gir en kjølende effekt, og reduserer kjølebehovet i bygningen på varme sommerdager.
 • Vegetasjonen har isolasjonsegenskaper som kan redusere oppvarmingsbehovet på kalde vinterdager.

Forlenger takets levetid

 • Vegetasjonen beskytter takmembranen mot UV-stråler, og kan forlenge takets levetid.

Relaterte prosjekter

Illus: Horisont
 • Oppstart:Apr.2014
 • Ferdig:Dec.2015

Horisont

Horisont er et kjøpesenter i Åsane utenfor Bergen, og har ca …

Illus: BIRs Bossnetterminal - Jekteviken
 • Oppstart:May.2015
 • Ferdig:Jul.2015

BIRs Bossnetterminal - Jekteviken

Den "grønne" fasaden til BIRs bossnetterminal i Jekteviken …

Illus: Holen skole
 • Oppstart:Aug.2020
 • Ferdig:Nov.2021

Holen skole

Holen skole består av en rehabilitert del og en ny del.

Illus: Kronstad DPS
 • Oppstart:Apr.2011
 • Ferdig:Oct.2013

Kronstad DPS

Våre arbeider ved Kronstad DPS

Illus: Barne- og ungdomssykehuset ved Haukeland
 • Oppstart:Sep.2015
 • Ferdig:Dec.2016

Barne- og ungdomssykehuset ved Haukeland

BUSP er det nye barne- og ungdomssykehuset ved Haukeland. Vi …