Tradisjonen tro har Wikholm ansatte på skolebenken for å styrke bedriften.

Dette året har André og Stein tatt fagskolestudiet “Sirkulær disponering av vann - vann som ressurs” hos Norges grønne fagskole - Vea. Studiet er den første utdanningen i Norge der vann som ressurs er det bærende elementet i studiet.

Studiet gir kunnskap om hvordan vannressursene kan håndteres sirkulærøkonomisk, og hvordan vannet på best mulig måte kan gjenbrukes og utnyttes bedre enn i dag.
Målet med utdanningen er blant annet å øke kompetansen i bransjene rundt sirkulær vanndisponering, og gjennom det bidra til FNs bærekraftsmål nummer 6:
Halvere andelen ubehandlet spillvann og øke andelen gjenvinning og trygg ombruk av vann samt bedre utnyttelsen av vann i alle sektorer.

Urban fortetting, klimaendringer og økende tilfeller av styrtregn gjør byer mer utsatt for overvann og i verste fall oversvømmelser. Styrtregn fører til store vannmasser på kort tid, noe som vil by på store utfordringer og problemer med overvann. Dagens overvannsystemer klarer ikke å håndtere belastningene som oppstår som følge av økt boligbygging og tetting av flater. Vannet renner av på overflaten, takene tar ikke unna vannmassene, og avløpssystemene er underdimensjonert og har ikke alene kapasitet til å håndtere vannet. For å unngå store skader som følge av vannet må vi finne nye, blågrønne løsninger.

For oss er det viktig å se på regnvann som en ressurs som bør gjenbrukes. Nedbørsvann og gjenbruk av vann fra husholdningene er en ressurs som i dag utnyttes i liten grad.

Med kompetansen vi har fått kan vi bidra til å finne løsninger som gjør det mulig å benytte overvann sirkulært. Studiet har gitt oss økt kunnskap om hvordan vannressursene kan utnyttes og gjenbrukes på en god måte. Med denne kunnskapen har vi et godt grunnlag for nytenkning innen sirkulær bruk av vann. Vi kan være med å påvirke utbyggerne i en tidlig fase, og sikre at det lages gode løsninger for god utnyttelse og gjenbruk av vann.

Vann fra nedbør kan benyttes til nyttige formål, blant annet utvendig renhold, vaskeplasser for biler og maskiner, vanning av grøntanlegg og spyling av toalett.

Overvann må ledes i grunn for å holde grunnvannstanden på rett nivå. Drenerende dekker kan lede regnvann ned i grunnen, til regnbed, vadier og dammer. Det bør bygges grøntanlegg hvor vi skaper naturlige sykluser med vann i jord som kan vanne planter i tørkeperioder. Grøntanlegg med vann får både en estetisk og en miljøvennlig effekt.

Med styrket kompetanse innen sirkulær disponering av vann er vi nå enda bedre rustet til å håndtere vannressursene på en bærekraftig og sirkulærøkonomisk måte, til beste for miljøet og våre kunder.