Visste du at regnvannet som faller på taket ditt kan brukes til mye mer enn å bare renne ned i kummer? Regnhøsting er en praksis som går ut på å samle opp regnvann for gjenbruk. I stedet for å sløse bort allerede renset drikkevann på å vaske biler og vanne planter, kan vi heller bruke regnvann som er tilgjengelig gratis.

Sirkulær disponering av regnvann betyr at vi samler opp regnvann og bruker det på nytt til ulike formål. Dette reduserer behovet for tilførsel av rent drikkevann til formål som bilvask, toalettskylling og vanning av planter. Ved vårt kontorbygg har vi installert en vanntank på 10.000 liter som samler opp regnvann fra taket. Våre grøntanlegg vannes fra denne kilden. Vannet benyttes i vanntanker på kostebiler som koster byens gater. Vår vaskeplass for biler og utstyr får vann fra taket. Vannet brukes også til toalettskyll i vårt kontor- og lagerbygg.

Bilde i galleriet
Denne glassfibertanken på 10.000 liter er installert ved vårt lager- og kontorbygg, og regnvannet brukes til kostebiler, bilvask og toalettskylling.

Regnvann er en verdifull ressurs som kan brukes til mange formål. Dessverre blir mye av dette vannet ofte ledet bort eller absorbert av bakken. Ved å samle opp og bruke regnvann som ellers ville blitt bortledet, kan vi optimalisere bruken av ressurser og unngå sløsing av renset drikkevann til formål som bilvask, toalettskylling, vanning av planter og lignende. På denne måten kan regnhøsting betraktes som en form for sirkulær disponering av regnvann.

Regnhøsting og gjenbruk av vann er også et virkningsfullt LOD-tiltak som kan redusere de negative konsekvensene av økt nedbør i urbane områder. Implementering av disse løsningene kan bidra til å senke flomtoppene, og dermed begrense skadeomfanget av flomhendelser. Selv om flom ikke kan unngås helt, vil redusert mengde overflatevann i kummer og elver bidra til å senke vannstanden og minske flomtoppene. Dette kan føre til at bygninger og boliger i lavtliggende områder ikke oversvømmes, og dermed unngå skader på eiendom og personer. Dermed er regnhøsting og gjenbruk av vann effektive tiltak for å redusere flomskader og bør vurderes som en viktig del av en helhetlig strategi for å håndtere vannressurser i urbane områder.

For å sikre at grøntområder mottar tilstrekkelig rent vann er det nødvendig å benytte takvann. Takvannet er ikke utsatt for forurensning i kontakt med bakken under nedbør, og er derfor en egnet kilde for vanning av grøntområder. Ved høsting av overflatevann fra offentlige plasser og veier, bør det vurderes å lede dette til regnbed eller permeable dekker for å rense avrenningen. På denne måten bidrar vi til at det vannet som renner ut i havet er renset på veien. Det bidrar også til at et allerede overbelastet overvannsnett ikke belastes ytterligere.

Vi har ansatte med utdanning innen sirkulær disponering av vann, og kan hjelpe kunder med å finne gode løsninger for regnhøsting. Ta gjerne kontakt med oss hvis du ønsker mer informasjon om hvordan regnhøsting kan bidra til en bærekraftig bruk av ressurser og en mer miljøvennlig tilnærming til hagearbeid og annen virksomhet.