Lørdag 20. oktober var det offisiell åpning av Kong Oscarsgate ved byutviklingsbyråd Anna Elisa Tryti og Grethe Vikane fra Statens vegvesen. I anledning åpningen var det arrangert gatevandring, middelalderunderholdning og gratis konsert i Domkirken.

Gaten er en av Bergens eldste gater, og strekket fra Vetrlidsalmenningen til Nygaten har vært under opprustning de siste to årene. I denne peioden har vi lagt ca 2000m2 med stor gatestein, nesten 1000m2 små gatestein, 6-700 meter kantstein, i tillegg til granitt og skiferheller. Det er også foretatt utskiftninger av massene i grunnen, og i den sammenheng har Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) foretatt utgravninger hvor det blant annet er funnet gull og håndverksgjenstander.

Vi ønsker å takke hovedentrepreneur Hylland AS, landskapsarkitekt Arne Sælen og Statens vegvesen for et godt samarbeid. Det har vært et utfordrende prosjekt med tanke på trafikk og bedrifter i området, samt alle lagene med historisk materiale i grunnen som måtte tas hensyn til, og vi setter pris på at alle parter har vært løsningsorienterte slik at vi i dag kan vise frem et flott resultat.

- Gaten er utformet som et delt gaterom for alle trafikanter, og har blitt enveiskjørt med fartsgrense på 30 km i timen. Hele gatestrekket har fått ny belysning, og gaten er rustet opp med nytt brosteinsdekke. Dette er del av Miljøløftet og har som formål å heve de bymessige kvalitetene i gaten, blant annet gjennom å legge bedre til rette for myke trafikanter, redusere gjennomgangstrafikken og forbedre infrastrukturen. Syklende, gående og kjørende deler det samme arealet. Dagens nye Kong Oscars gate bidrar til byliv med puls og er blitt en attraktiv gate å oppholde seg i, noe ikke minst også materialvalget bidrar til.

Kilde: Bergen kommune